Czym jest tajemnica adwokacka i na czym polega?

Za sprawami, którymi zajmuje się na co dzień kancelaria prawna, kryją się często bardzo dramatyczne sytuacje. Aby adwokat mógł udzielić swojemu klientowi pomocy w możliwie najefektywniejszy sposób, musi znać wszystkie szczegóły sytuacji. Podstawą jest więc zbudowanie zaufania, a fundamentem, na które się ono opiera, jest tajemnica adwokacka.

Tajemnica adwokacka – co mówią przepisy prawa?

Kwestia tajemnicy adwokackiej jest obszernie uregulowana w ustawie z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513). To podstawowy dokument prawny zobowiązujący adwokata do zachowania dla siebie wszystkiego, czego dowiedział się w trakcie udzielania pomocy prawnej. Oznacza to, że prawnik nie może wyjawić żadnej osobie trzeciej ani urzędnikowi państwowemu informacji, które otrzymał od klientem – choćby dotyczyły one złamania przez niego prawa.

Warto wiedzieć, że na mocy ustawy Prawo o adwokaturze tajemnica adwokacka:

  • nie jest ograniczona w czasie – obowiązek jej dochowania obowiązuje bezterminowo, co oznacza, że nie może zostać wyjawiona np. po upływie kilku czy kilkunastu lat,
  • nie podlega uchyleniu – adwokat nie może z niej zostać zwolniony przez sąd czy inne organy.

Należy jednocześnie podkreślić, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie obejmuje informacji, które są udzielane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu. Za złamanie tajemnicy adwokatowi grożą konsekwencje dyscyplinarne.

Każda kancelaria adwokacka przestrzega obowiązku dochowania tajemnicy

Poza przepisami Prawa o adwokaturze, kwestiami związanymi z tajemnicą zawodową zajmuje się Kodeks Etyki Adwokackiej. Temu zagadnieniu jest poświęcony § 19 KEA. Uszczegóławia on zasady, jakimi powinna się kierować w tej kwestii kancelaria prawna. Kodeks wskazuje, iż:

  • tajemnicą objęte są zarówno informacje udzielane ustnie, jak i te znajdujące się w dokumentacji adwokackiej, a także wszelkie notatki, wiadomości i dokumenty – także te uzyskane od osób innych niż klient,
  • obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej spoczywa nie tylko na samym adwokacie – są nim objęci wszystkie osoby, z którymi współpracuje kancelaria prawna, w tym aplikanci czy pracownicy administracyjni,
  • adwokat jest zobowiązany do stosowania oprogramowania chroniącego dane klientów znajdujące się na nośnikach cyfrowych,
  • klient powinien zostać poinformowany o ryzyku związanym z przekazaniem informacji drogą elektroniczną,
  • adwokat nie może zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym, z zamysłem ujawnienia przez niego tajemnicy zawodowej.

Tak restrykcyjne regulacje sprawiają, że klient, który podejmuje współpracy z adwokatem – czy to w sprawach cywilnych, czy karnych – może bez obaw przekazać mu nawet najbardziej poufne informacje. Ma bowiem pewność, że pozostaną one tajemnicą i nie zostaną ujawnione bez jego zgody.

Co istotne – tajemnica adwokacka obowiązuje również wówczas, gdy prawnik po zapoznaniu się z sytuacją klienta odmówił jego obrony. 

Dla osób, którym potrzebna jest pomoc prawna oznacza to, że bez względu na to, która kancelaria prawna w Krakowie będzie ich obsługiwać, mogą liczyć na pełną dyskrecję i bez ryzyka powierzyć specjaliście swoje sekrety. Zadaniem adwokata jest zawsze działanie na korzyść swojego klienta.

Poproś o bezpłatną ocenę sprawy

Nasza kancelaria specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa i oferuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w osiągnięciu Twoich celów prawnych i zabezpieczeniu Twoich interesów.

Wyślij zapytanie

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Kancelaria Adwokacka Schossler Załuski S.K.A. z siedzibą w ul. Józefa Piłsudskiego 11/9, 31-110 Kraków. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować przez e-mail: iod@schossler-zaluski.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.